News

Nov 30th 七日内未使用的免费空间,系统将收回!

自开通之日起,七日内仍未使用的免费空间,系统将收回分配给其他用户使用。判定标准:1.绑定域名为无效域名。2.空间无内容。                                                  ... Read More »

Nov 24th 使用限制和服务条款 (“AUP” & "TOS")

请仔细阅读以下服务条款,在注册和订购环球网络产品和服务前,您必须认可并遵守这些规则和条例.服务条款概括总结服务条款(TOS)是指使用我们服务的准则,环球网络 保留修改此条款的权利,恕不另行通知。本协议是处理 环球网络 ... Read More »